مشخصات تيم علمی نشريهخلیل پروینی
استاد زبان و ادبیات عربی
دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران
parvinimodares.ac.ir

فرامرز میرزایی
استاد زبان و ادبیات عربی
دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران
f_mirzaeimodares.ac.ir

رضا اکبریان
استاد گروه فلسفه و حکمت و منطق
دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران
akbarianmodares.ac.ir
سعید بزرگ بیگدلی
دانشیار گروه زبان و ادبیات فارسی
دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران
bozorghsmodares.ac.ir
عالیه کرد زعفرانلو کامبوزیا
دانشیار گروه زبانشناسی
دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران
akordmodares.ac.ir
سید مصطفی محقق داماد
استاد گروه حقوق اسلامی
دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران.
mdamadias.ac.ir
خلیل پروینی
استاد زبان و ادبیات عربی
دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران
parvinimodares.ac.ir
علی محمد ولوی
استاد گروه تاریخ
دانشگاه الزهراء، تهران، ایران
v.am144yahoo.com
کبری روشنفکر
استاد گروه زبان و ادبیات عربی
دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران
kroshanmodares.ac.ir
عزت ملا ابراهیمی
استاد گروه زبان و ادبیات عربی
دانشگاه تهران، ایران
mebrahimut.ac.ir
نرگس گنجی
دانشیار گروه زبان عربی
دانشگاه اصفهان، اصفهان، ایران
ganjifgn.ui.ac.ir
سید فضل اله میرقادری
استاد گروه زبان و ادبیات عربی
دانشگاه شیراز، شیراز،ایران
mirghadeshirazu.ac.ir