Volume 15, Issue 4 (0)                   AIJH 0, 15(4): 95-117 | Back to browse issues page

XML Persian Abstract Print


1- دانشگاه تربیت مدرس
Abstract:   (7563 Views)
تفسیر موضوعی گرایشی نو در پژوهشهای تفسیری ناظر بر تفسیر موضوعات مشخصی در قرآن کریم است که با روشهای مرسوم تفسیری پیش از قرن چهاردهم هجری تفاوت دارد؛ یعنی همان تفسیرهایی که به صورت آیه به آیه یا آیات پی در پی با مواضیع جداگانه به تفسیر آیات می پردازد. این پدیده در پی تحولات عظیمی در عرصه های اصلاح طلبی اجتماعی، سیاسی، فرهنگی ایجاد شد و حیات مسلمانان را دستخوش چالشهایی کرد که از رهگذر آن خواستار عکس العملها وموضع گیرهای سریع از سوی علما شدند ودیگر مجالی برای تفسیر ترتیبی وآیه به آیه قران نبود وبدین گونه بر اهمیت وضرورت تفسیر موضوعی قرآن افزوده شد. اینک، اگرچه دهها سال از نگارش تفاسیر موضوعی قرآن می گذرد، اما همچنان در زمینه چارچوب دقیق تفسیر موضوعی ابهامات زیادی وجود دارد وهنوز نوع یا انواع آن به روشنی تعیین نشده است و سؤالهایی هم چنان مطرح است، از جمله: آیا تفسیر موضوعی ناظر بر کل قرآن است یا بر یک سوره یا بر مفردات و واژگان قرآن و اصولا مراد از موضوع چیست و چه معیارهایی برای آن تعیین می شود؟ آیا این معیارها همچنانکه آیت الله شهید سید محمد باقر صدر می گوید از خارج متن یا برخاسته از خود متن است از ابتدا تا انتهای آن؟ افزون بر آن، دلایل مشروعیت این نوع تفسیر چیست وچگونه می توان ایرادهایی فراوانی را که بر آن گرفته شده پاسخگو بود؟ این همه برخاسته از ابهامات نظری است که در تفسیر موضوعی وجود دارد ونیز بدبینی هایی که نسبت به آن و پدیدآورندگان آن وجود دارد.
Full-Text [PDF 332 kb]   (1749 Downloads)    

Received: 2027/03/1 | Accepted: 2010/02/1 | Published: 2030/04/1