Volume 13, Issue 4 (0)                   AIJH 0, 13(4): 105-126 | Back to browse issues page

XML Persian Abstract Print


1- دانشگاه رازی
Abstract:   (7251 Views)
جواهرى در آغاز قرن بیستم متولد شد و در پایان این قرن به دیار باقى شتافت. وى نوجوانى را با شعر آغاز کرد. در مورد او سخن بسیار است از جمله: نابغه شعر عربى، شاعر بزرگ عرب، امیر الشعراء پس از احمد شوقی، وارث شعر عرب، متنبى زمان روزگار خود، خداوندگار شعر و نهایتاً القاب و نشانهاى ادبى که یک شاعر عرب کمتر توانسته است بدان دست یابد. اغلب بر این اعتقاد هستند که جواهری مکتب شعرى مختص به خود را دارد که تقریبا در سبک و مضمون و شکل ظاهرى منحصر به فرد است؛ بنابراین نمى‏توان آن را با دیگر مکاتب مورد نظر مقایسه کرد. علاوه بر آن مطالب فراوانى در ارتباط با تعیین جهت شعرى او گفته شده که همگى بر این اتفاق نظر دارند که مکتب شعرى او متمایز از دیگران است. او آخرین شاعر از مکتب بارودى و سنت‏گرایان است که قصیده را به صورت کلاسیک به رشته نظم درآورده است. شکى نیست که جواهری ذخیره فرهنگى خاصى را دارد که آن را در طى یک قرن زندگى به دست آورده است که مرهون این عوامل است: 1- محیط زندگى. 2- کتاب‏ها و کتابخانه‏ها. 3- قدرت حافظه بالاى وى. در این مقاله هر سه بخش به تفصیل بررسى شده است. ویژگیهاى شعرى او، که وى در آنها سرامد است، فراوانند؛ در این میان چهار ویژگى ممتاز او عبارتند از: 1- خروش انقلابى. 2- تناقض. 3- مردمى بودن. 4- ارتباط ملى ناسیونالیستى وانسانی. هر یک از این چهار بخش به تفصیل بیان شده است.
Full-Text [PDF 218 kb]   (14104 Downloads)    

Received: 1970/01/1 | Accepted: 1970/01/1 | Published: 1970/01/1

Rights and permissions
Creative Commons License This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.