Volume 18, Issue 3 (0)                   AIJH 0, 18(3): 33-46 | Back to browse issues page

XML Persian Abstract Print


Download citation:
BibTeX | RIS | EndNote | Medlars | ProCite | Reference Manager | RefWorks
Send citation to:

ذوالقدر ف. شخصیت زن در ادبیات معاصر کویت (با بهره گیرى از داستان هاى لیلى العثمان). AIJH. 0; 18 (3) :33-46
URL: http://aijh.modares.ac.ir/article-31-11148-en.html
دکتراى زبان و ادبیات عرب از دانشگاه وین اتریش، استاد زبان عربی در دانشـگاه امام صادق (ع)، واحد خواهران
Abstract:   (8607 Views)
زنان در کشور کویت همگام با مردان به انواع نوشته هاى ادبی دست زده و در کنار داستان و رمان نویسى به مباحث ادبى و اجتماعى توجه نموده اند. آنان در ادبیات به موضوعات تازه ى که لازمه ى تحول اجتماعى بوده پرداخته اند. از آنجا که در آستانه ى عصر ادبیات نوین تحولى اساسى در هنر داستان نویسى رخ نموده که با تغییر وضعیت اقتصادى، و اجتماعى و آموزشى زنان همراه بوده است. در نتیجه داستان به عنوان یک ابزار و وسیله ى تعبیر براى اثبات هویت ادبى زن مطرح شد، و داستان زنان به طور کلى از چارچوب مشکلات و درد و رنج آنان خارج نشده و همواره سعى نموده که واقعیت را اظهار نماید، و کمبودها و کاستى هاى موجود در بافت جامعه را که به طور عملى درافزایش ظلم به زن نقش اساسى داشته است به تصویر بکشد. در برهه اخیر پژوهشگران، ادبیات زنان را مورد نقد و بررسى قرارداده اند، ولى این ادبیات در کشورکویت و به رغم نقش فعالى که زنان در عرصه ادبیات داشته اند، کمتر مورد توجه قرار گرفته است. بحث حاضر درابتدا به مفهوم زن و ادبیات به طوراجمال اشاره مى نماید و ما را ازتاریخچه فعالیت بانوان کویتى درزمینه داستان نویسى آگاه مى سازد، و سپس با ذکر نمونه هایى از داستان ها و رمان هاى نویسنده ى بزرگ کویتى «لیلى العثمان»، به بررسى و تحلیل شخصیت ها و مباحث مطرح شده در آن ها مى پردازد، و در ادامه نیز دیدگاه این نویسنده را از ماهیت زن و نقش او در زندگى بیان مى کند. در انتها نتیجه مى گیرد که این داستانها در درجه اول به پاره اى از ارزش ها و سنت هاى ویژه که اوضاع جامعه آن را موجب مى سازد وابسته است، و سپس به ایستادگى، مقاومت و سرکشى در برابر سرنوشت اسفناک که براى زنان کویتى رقم خورده است اهتمام مى ورزد. بنابراین دغدغه ها و مشکلات زنان نه تنها هدف اصلى بلکه محور اساسى تمامى داستان هاى زنان کویت باقى مى ماند. شیوه بحث توصیفى تحلیلى است و از آثار لیلى العثمان و برخى از پژوهشگران و منتقدان در این زمینه بهره مى برد.
Full-Text [PDF 186 kb]   (1884 Downloads)    

Received: 2010/03/1 | Accepted: 2010/04/28 | Published: 2011/03/18

Add your comments about this article : Your username or Email:
CAPTCHA

Rights and permissions
Creative Commons License This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.