Volume 19, Issue 2 (0)                   AIJH 0, 19(2): 119-139 | Back to browse issues page

XML Persian Abstract Print


Download citation:
BibTeX | RIS | EndNote | Medlars | ProCite | Reference Manager | RefWorks
Send citation to:

طاحون ح. دختر مصری در رمان “الباب المفتوح” (با تأکید بر ساختار داستانی). AIJH. 0; 19 (2) :119-139
URL: http://aijh.modares.ac.ir/article-31-1076-en.html
Abstract:   (7990 Views)
رمان «الباب المفتوح» (درگشوده) نوشته ی دکتر لطیفه الزیات که یکی از صد رمان برتر عربی به شمار می­رود، به مسائل مهمی در حوزه ی مطالعات زنان می پردازد. از جمله ی این مسائل، رابطه ی بحث ­برانگیز آزادی دختر از یک طرف و آزادی میهن از سوی دیگر است. نویسنده نتیجه می گیرد که دختر، خود و آزادی خویش را نمی یابد مگر این که در ابتدا آن را در کلیتی بزرگ­تر و مهم­تر که در رمان مورد بررسی، مبارزه برای رهایی­ و آزادی میهن از استعمار است بیابد. لیلی شخصیت اصلی رمان، دختری دانشگاهی است که به رهایی از اسارت سنت­ها و اصول متعارف و پوسیده ی جامعه دعوت می­کند. او نمونه ای از دختران مصری است که در جامعه ای مردسالار زندگی می­کند که به زن با نگاهی تحقیر­آمیز می­نگرد و تلاش در سرکوب آرزوها و بلند­پروازی هایش­ دارد و با وجود این، لیلی، به خاطر اراده ای قوی­ در دفاع از حقوقش، الگوی دختران دیگر می گردد. در پایان رمان، لیلی موفق می شود هم در سطح شخصی کسی را که به او دل داده، به عنوان شریک زندگی انتخاب کند و هم در سطح عمومی در دور راندن استعمارگران و آزاد کردن میهنش شرکت نماید. این مقاله با روش توصیفی - تحلیلی و در پرتو نقد اجتماعی، سیمای دختر مصری در «الباب المفتوح» از لطیفه الزیات بررسی می کند و هدف از این بررسی آگاهی از نقش مهم زن – در تاریخ معاصر مصر به ویژه استقلال میهن و ساخت آینده ای بهتر و همگام با مرد است.
Full-Text [PDF 266 kb]   (4487 Downloads)    

Received: 2011/09/10 | Accepted: 2012/05/13 | Published: 2012/06/9

Add your comments about this article : Your username or Email:
CAPTCHA